PROFIS

bmw-300x155

Vehicul achizitionat din UE care a mai fost inmatriculat

 • Intocmim documentatia necesara formalitatilor de inmatriculare;
 • Redactam formularele: declaratie de impunere , cerere inmatriculare;
 • Inscriem in evidenta Directiei Fiscale Primarii autovehiculul;
 • Efectuam plata taxelor: talon, placute etc.;
 • Depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare sediu DRPCIV;

Dosarul de transcriere vehicul contine:

  1)Cererea noului proprietar;
  2)Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale;
  3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei.
  • 4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

 

  În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
  5) Procura specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.
  6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
  • 7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local;

 

  În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;
  • 8) Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), aceasta trebuie să depună, după caz:

– formularul “Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, emis de ANAF.

  9) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
  10) Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
  11) Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele străine cu numărul de înmatriculare;
  12) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia înmatriculării. Acestea se restituie pe loc solicitantului numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.
  13) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
  14) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

Sursa DRPCIV